KVKK Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

DEREN SAĞLIK HİZMETLERİ TURİZM 

GIDA İNŞ. İÇ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ

AYDINLATMA METNİ

  1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Deren Sağlık Hizmetleri Turizm Gıda inş. İç ve Dış Tic Ltd Şti (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.), olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) uyarınca kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen kapsamda ve KVKK ve ilgili diğer mevzuat tarafından belirlenen sınırlar kapsamında işlemekteyiz. Kişisel verileriniz bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik yollarla elde edilecek, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, değiştirilecek, yeniden düzenlenecek, açıklanacak, aktarılacak, devralınacak, elde edilebilir hâle getirilecek, sınıflandırılacak, aşağıda belirlenen kapsamda üçüncü kişi ya da kurumlara aktarılacaktır.

  1. İşlenen Kişisel Veriler

KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak işbu Hasta/Danışan Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenecek kişisel veri kategori ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:

Kimlik Bilgileri: Adı-soyadı, cinsiyeti, gerçek kişinin TC kimlik numarası, Türk Vatandaşı olmayanların Pasaport numarası veya geçici TC kimlik numarası, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Medeni Hal, TC Kimlik Kartı veya Ehliyet fotokopisi

İletişim Bilgileri: Telefon numarası, adres, e-posta adresi, fax numarası

Sağlık Bilgileri: Görüntüleme ve laboratuvar ve raporları ile sonuçlarınız, yapılması halinde muayene verileriniz, test sonuçlarınız, ilgili diğer tıbbi belgeler

Finansal Bilgileriniz : Banka Hesap Numarası, IBAN Bilgisi,

İşlem Güvenliği Bilgileri: Kamera Kayıtları, Ses Kayıtları, IP kayıtları, tarayıcı bilgileri

Diğer: SGK bilgileri, Özel Sağlık Sigortasına ilişkin veriler

Veri Güvenliği

Şirketimiz kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla ve muhtemel risklere karşı uygun bir düzeyde korumaktadır.

  1. Kişisel Verilerinizin İşleneceği Amaçlar

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından tedarik edilen ürün ve hizmetlerden faydalandırılmanız için gerekli çalışmaların şirketimiz çalışanları tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlere önerilmesi; ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası; Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi; İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ; şirketimiz tarafından kurum iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi; E-fatura işlemlerinin yapılması; Randevu aldığınız takdirde size bilgi sağlanması ; tıbbi teşhis ve tedavi hizmetlerinde danışan/hastaya özel sağlık çalışmalarının yönetilmesi; merkeze başvuran hasta / danışanın sağlık hizmeti sırasında gerekli lojistik ihtiyaçlarının cevaplanması ve lojistik faaliyetlerinin yönetilmesi; Sağlık hizmetlerinin finansman işlemlerinin yönetilmesi; Girişimsel dahil her türlü Radyoloji faaliyetlerinin planlanması yürütülmesi ; Vermiş olduğumuz hizmetlere ilişkin sorun, şikayet ve diğer süreçlere cevap verme; İletişimin sağlanması; İlaçlı röntgen ve görüntüleme hizmetlerinin sağlanması; Denetim ve Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi; danışanların görüntüleme merkezleri arasında lojistik hizmetlerinin sağlanması; Laboratuvar hizmetlerinin organize edilmesi, yürütülmesi ve sağlanması; Risk yönetimi ve kalite geliştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi; Hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve değerlendirme / analiz çalışmalarının yapılması; Hizmetlerimizin tanıtımı, pazarlanması ve reklam çalışmalarının gerçekleştirilmesi; gerekli olması halinde ilgili kişilerin hukuki süreçlerin takibi; Sağlık personelleri tarafından kimlik doğrulanması; Kalite, Hasta Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla değerlendirme faaliyetlerinin yapılması; Özel sigorta şirketleri ile sigorta işlemlerinin yürütülmesi; iş ilişkisi içerisinde olan teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi; Şirketimizin insan kaynakları ve halkla ilişkiler politikalarının yürütülmesi,  Şirketimizi ziyaret ettiğinizde kimliğiniz tespit edilerek güvenliğin sağlanması; Şirketimizden bilgi talep etmeniz halinde sizinle irtibat kurulması; ürün veya hizmet satın almanız halinde bu satış veya hizmet sözleşmesinin ifası; bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası; kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenecektir.

  1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde açıklanan amaçlarla ve Şirketimizin ilgili mevzuat hükümlerine uyumunun sağlanması amacı ile hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilere, hizmet sağlayıcılarına, kanunen yetkili üçüncü kişilere, 

Sağlık Bakanlığı, bağlı alt birimleri ve aile hekimliği merkezleri, 

Özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik ve hayat sigortası ve benzeri), 

Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, 

Mahkemeler, tıp merkezleri ve sağlık hizmeti sunan üçüncü kişiler, 

Sevkiniz yapılan veya sizin başvurduğunuz sağlık kuruluşu, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, 

bağlı olduğunuz ve/veya çalışmakta olduğunuz kurum, 

danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler (avukatlar, vergi danışmanları, denetçiler vb.), 

düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler, 

tıbbi teşhis için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde Sistem Tıp Laboratuvarı ile

Kanun’un 8. ve 9. Maddeleri çerçevesinde ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak paylaşılabilecektir veya onlara aktarılabilecektir

  1. Kişisel Veri Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, Şirketimiz tarafından sözleşmenin ifası için veya diğer  hukuki nedenlerle açık rızanıza ilişkin hukuki sebeple toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından elektronik ortamda, sitemiz aracılığı ile; kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan ve işbu Aydınlatma Metni’nin 2 maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik hukuki sebeplerle toplanmaktadır 

Ancak, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. 

  1. Kişisel Verilerinizin Muhafaza Edileceği Süre

KVKK’ya uygun olarak işlediğimiz kişisel verileriniz, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde resen veya talebiniz üzerine Şirket’imiz tarafından KVKK, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak silinecek, yok edilecek veya anonim hâle getirilecektir. Kişisel verilerinizi saklamamızı gerektiren; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesı̇ ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edı̇lmesı̇ Hakkında Kanun başta olmak üzere her türlü mevzuat kapsamındaki sorumluluklarımız saklıdır.

  1. KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız ve Başvurunuz

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak;

* Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

* Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

* Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

* Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

* Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

* KVKK ile ilgili diğer kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

* İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

* Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma doğrultusundaki talebinizi şirketimizden şahsen alabileceğiniz ilgili kişi başvuru formundaki bütün bilgileri doldurmak suretiyle; kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına Şirketimizin “KÜÇÜKBAKKAL KÖY MAH. ŞENLİK SOK. NO: 9/2 ATAŞEHİR /İSTANBUL” adresine şahsen gelerek yazılı olarak veya noter aracılığı ile ya da derensaglikhizmetleri@hs01.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden, elektronik posta göndererek veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

Başvurunuzda;

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

d) Talep konusu,

bilgilerinin bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeleri de yine başvurunuza eklemeniz gerekmektedir.

KVKK’nın 11. maddesinde tanınan haklar kapsamında, veri sahibi olarak, bahse konu haklarınıza ilişkin taleplerinizi tarafımıza iletmeniz durumunda, Şirketimiz, talebinizin niteliğine göre cevabı en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde iletecektir. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretin alınabileceğini bildiririz. Başvurunuza, Şirket’imiz tarafından KVKK ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında tüm sorumluluklarımıza uyarak, tüm şekli ve usuli şartlar sağlanarak cevap verilecektir.